Langit at Impiyerno Testimonya
Tagalog
www.heaventagalog.com

Impiyerno Imahe

Huwag Pumunta sa Impierno
Isang batang koreanong pintor dinala sa Impierno
          

Noong 2009, isang batang koreanong pintor na dumadalo sa isang pangmagdamagang panalangin ay dinalaw ni HesuKristo. Siya ay dinala upang ipakita ang Impierno at sinabihan ni Hesus na iguhit ang kanyang nakita, upang malaman ng mundo.

Pintor Nagsasalita: Habang ako ay nananalangin nang buong magdamag, nagawa kong mahalin si Hesus nang higit pa sa kailan pa man. Isang araw, dumating si Hesus at nangusap sa aking puso, Ipapakita Ko sa iyo ang mas malalim na mga bagay ng Langit.” 

Akala ko dadalawin ko ang langit, sa halip, dinalaw namin ang Impierno.

1.jpg
Habang ako ay sumusunod kay Hesus,  ako’y umiiyak nang walang humpay.  Pagkatapos nagpasimulang marinig ko ang mga daing, mga hiyaw, at mga tunog ng paghapis.

Kalimitan mali ang pananaw ng mga tao patungkol sa Impierno. Sila ay nadaya at iniisip na kung sila ay "Mananalig lamang kay HesuKristo," sila ay hahantong sa Langit. Iniisip din ng iba na kapag silla ay namatay, wala nang kasunod pa pagkatapos noon. Ang tao ay nananalig habang kanilang iniisip, kaya namumuhay sila kung ano ang gusto nila.

Ipinakita rin sa akin ni Hesus na habang ang mga tao ay nanonood ng mga bayolente o madurugong pelikula, pinapahirapan ng mga demonyo ang kaluluwa ng mga tao na hindi nila ito napapansin o namamalayan. Habang ang isang tao ay nanonood ng ilang mga tagpo sa TV, ang kanilang mga kaluluwa ay pinahihirapan at nasusugatan. Ang panonood ng mga makasanlibutang palabas sa TV ay hindi nakakatulong sa mga Kristiyano sa paggawa ng isang mapagmahal na relasyon sa ating minamahal na Hesus.


Nakita ko na kapag ang tao ay naninigarilyo o umiinom ng alak, yaong mga espiritu ng mga ahas ay pinupuno ang mga inumin at sigarilyo.


Ipinakita sa akin ni Hesus kung papaano ang mga tao ay mahulog sa Impierno. 

 Hesus: Nakita ko ang di mabilang na taong nahuhulog sa walang hanggang lalim ng dagat ng apoy ng Impierno bawat araw…May pagsusumamo sabihin sa mga tao ang iyong nasaksihan sa Impierno! Kinakailangan mong sabihin sa kanila ang tungkol sa Impierno! Sabihin sa mga tao kung papaanong kahindik-hindik at karima-rimarim ang Impierno! Kinakailangan mong iguhit ang larawan ng Impierno na para bang ikaw ay nasa loob ng Aking puso. Iguhit ang mga tagpo taglay ang kumikirot Kong puso!

Sila ay nangahuhulog sa Apoy ng Impierno.

Iguhit ito taglay ang Aking kumikirot na puso….

Dama Niya ang ganoong habag para sa mga tao na nangahuhulog sa Impierno kada araw!

Habang nasasaksihan ni Hesus ang mga kasalanang ginagawa ng mga tao, Siya ay lumuluha. Si satanas at ang kanyang mga demonyo ay ginagapos ang mga katawan ng mga makasalanan na napakahigpit gamit ang bakal na kadena upang alipinin sila. Sa bandang huli ang mga makasalanan ay palalim ng palalim sa pagkakasala.

Nagsusumamo ako sa inyo na huwag gumawa ng kasalanan. Huwag mamuhay na ayon sa inyong nais. Sa Impierno, ang pandama ay higit sa isangdaang ulit na malakas kumpara sa ating pandama sa daigdig. Ang kirot ay higit na malala. 

Habang iginuguhit ko ang mga tagpo sa Impierno, sinalakay ako ng husto ni satanas. Subalit nais kong ipakita sa mundo ang tungkol sa Impierno at ang puso ni Hesus sa pamamagitan ng mga larawang ito.

 

Nakita ko ang mga tao na pinahihirapan sa isang krus.


Nakita ko ang mga tao na ayaw kanin ang tinapay ng buhay...(Salita ng Dios)

Mayroon doong mga tao na ayaw pag-usapan ang mga bagay sa kanilang buhay kasama si Hesus, kundi gumawa ng kanilang mga pansariling desisyon, at sinunod ang kanilang sarilling nasa.


Mayroong mga tao na uminom ng mga ipinagbabawal na bagay.

Hesus: Pakisabi sabi sa mga tao na nananakit sa puso ng isa’t-isa sa pamamagitan ng kanilang mga pananalita na hindi na nila dapat saktan o sugatan ang kanilang mga kapatid kay Kristo. Hindi nila dapat sabihin ang mga bagay ng walang malasakit o pagmamahal.


Ganito kung papaano  ang mga Mamamatay –tao, mga mapagsamantala at mga magnanakaw ng bata pahihirapan.


 Ang babaing ito ay desperadong nagtatangkang tumakas.

Ang parusa ng mga sinungaling.  (Prov. 20:17)


Ang mga taong nagnakaw ng salapi ay tutusukin sa pamamagitan ng mga pana at karayum. (1 Tim 6:10)

 

Sa Impierno, nakita ko ang isang babae at ang kanyang anak na lalake na namatay. Sa Impierno, hindi na nila minamahal ang isa’t-isa. Dahil sa di makayanang kirot, gagawin nila ang lahat ng bagay upang makatakas sa parusa, kahit na sa pamamagitan pag-aapakan sa isa’t-isa.
 

Mga insekto sa Impierno.   Ang mga insektong ito ay para sa mga tao na gumawa ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanilang mga iniisip. Sila ay puno ng kanilang mga sariling pag-iisip at karunungan. Takip ng di mabilang na uod, ang kanilang buong katawan ay sugatan sa pamamagitan ng mga malalaking insekto; na naglalabas-masok sa buong katawan, bibig, mga tainga at ulo.

 


Pag-uusig dulot ng mabuting balita:
Ipinapakita ng larawang ito kung papaanong inienganyo ng mga demonyo ang mga tao upang usigin, pahirapan at patayin ang mga mensahero ng buo at tunay na mabuting balita.

Ang mga taong ito ay puno ng kanilang pansariling mga kaisipan at karunungan.

Ang mga taong ito ay matitigas ang ulo sa kanilang mga pag-iisip. Akala nila,  "bakit gagawa si Hesus sa aking buhay?  Sino ako?  Sa palagay ko di Niya ako mahal."

 Sila rin ang mga taong sinalangsang ang salita ng Dios at hindi pinansin ang mga atas ng Dios. Sila ay ilalagay sa isang lugar na katulad ng isang kawali, na umaapoy taglay ang apoy ng Impierno.

Ang mga taong hindi ninasa na iayon ang kanilang mga kaisipan sa kalooban ng  Dios ay hahantong sa Impierno. Kinakailangan nating ipirmi ang ating mga kaisipan at mga iniisip sa Dios.


Ang parusang ito ay para sa mga Kristiyano na hindi nagbahagi ng mabuting balita. Hindi sila nagpahayag ng mabuting balita sa mga napapahamak. Hindi nila pinansin ang kanilang panawagan. (1 Cor 9:16)

 


Ang parusang ito ay para sa mga taong hindi pinansin ang salita ng Dios at patuloy sa paggawa ng kasalanan. Sila ang mga nagsisigawa ng kasamaan sa mga mata ng Panginoon.


Para sa kanila na sumamba sa mga dius-diosan, sila na may taglay ng mga masamang kaisipan at matigas ang ulo sa kanilang mga landas.


Mga maaangal at reklamador ay hahantong din sa Impierno.  [1st Corinthians 10:10] [Jude 1:16]


Mga maaangal at reklamador sa kanilang mga puso.

Mayroong isang lugar sa Impierno para sa mga lalake na nanloko ng kanilang mga asawa. Para sa mga bakla o  mga nakikipagtalik sa babae at lalake. Sila ay sinaksak sa pamamagitan ng mga kutsilyo at sibat.

Para doon sa kanila na naging mahahalay, ang kanilang maseselang bahagi ay sinasaksak ng mga demonyo.
 


Ang Impierno ay walang katapusan, ang parusa ay walang hanggan.

Para sa kanila na hindi nagsisisi.

Isang lumalagablab na apoy sa lahat ng paligid, na walang lugar na matatakasan. (Heb: 10:27)Kinakailangan mong patayin ang anumang diablo na namumuhay sa loob mo.


Kapag tayo ay nagsisi at nanalangin sa harap ng Dios, dumarating ang mga sundalong anghel at tinutusok ang mga demonyo sa pamamagitan ng kanilang mga tabak.

Sinabi ni Hesus, "Tumuon ka sa Akin. Sa Akin ka lamang tumuon."

Kapag ang mga tao ay nagsisi, sila’y tumawid mula sa kamatayan patungo sa buhay, at naghihintay si Hesus sa kanila sa kabilang banda.

Binibitiwan nila ang mabigat na pasanin ng kasalanan, at nagsisimulang tumahak sa makipot na landas ng buhay,  at paalis sa landas na patungo sa Impierno.


Pinapatawad ni Hesus ang lahat ng ating mga kasalanan kapag tayo ay nagsisi.

Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manalig kay Hesus!
Kapag ito’y ginawa mo, naghahantay ang Langit para sa iyo sa halip na Impierno.
Ang lugar na kung saan ikaw ay maggagalak at magkakaroon ng masayang buhay magpakailanman!


Huwag pumunta sa Impierno!!!

 

                     Sinalin sa tagalog:reyn araullo  aug.04.12


 
Website Builder